Thursday, February 18, 2021

Αγαπητοί Συνεργάτες,


Σας ενημερώνουμε πως την Δευτέρα 22/02/2021 ξεκινάει νέο πρόγραμμα επιδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, το οποίο χρηματοδοτεί 100% τη δαπάνη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου.

Η Angellight μέσω την Ελλήνων συνεργατών της έχει αναπτύξει ένα ειδικό πακέτο που περιλαμβάνει την απόκτηση, παραμετροποίση και φιλοξενία έτοιμου e-shop, καθώς επίσης και την διαδικασία δημιουργίας, υποβολής και παρακολούθησης του φακέλου ΕΣΠΑ για την επιδότηση των 5.000€

Δικαιούχοι:


-Υφιστάμενες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.
-Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι τις 7/11/2020.
-Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: έως και 24/3/2021.


ε ποιους απευθύνεται Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε: Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019 Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 01/10/2019 και μετά μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης. Περίοδος υποβολής από 22/2/2021 έως 24/3/2021 (έως 15:00) Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.
Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

www.ependyseis.gr/mis

Περιοχή εφαρμογής


Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις


Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-Nα δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα, να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
-Nα διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
-Nα έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
-Nα υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
-Tο συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
Nα πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.
Nα μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
Nα μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Τι χρηματοδοτείται


-Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του Προϋπολογισμού)
-Λογισμικό
-Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop - θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελιοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον). Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο:

https://www.antagonistikotita.gr

« Back